זכרון דברים – הסכם מחייב או שלב במשא ומתן שטרם נסתיים?

עורך דר ויינברג זכרון דברים

כדי לענות על שאלה זו יש לבחון שני פרמטרים:

1.  היסודות שהצדדים קבעו בזכרון הדברים עצמו;

2.  הקשר שקבעו הצדדים בין זכרון הדברים לבין "החוזה" הפורמלי שייחתם בעתיד ("נוסחת הקשר").

ככל והצדדים קבעו את עיקרי היסודות לעסקה שביניהם בזכרון הדברים עצמו, כגון מחיר, כמות וזמן לדוגמה, ניתן להניח כי כוונתם היתה להגיע לכדי קשר משפטי מחייב ואין להניח כי התכוונו רק לשלב ביניים במשא ובמתן שביניהם. 

לעומת זאת, אם אותם תנאים היסודיים לעסקה (כגון מחיר, כמות וזמן בעסקת מכר לדוגמה) לא הוסכמו בין הצדדים במעמד זכרון הדברים, יש להניח כי הם טרם סיכמו את המשא והמתן ביניהם וזכרון הדברים הינו שלב ביניים במשא ובמתן שטרם נסתיים.

"נוסחת הקשר" – הקשר שקבעו הצדדים בין זכרון הדברים לבין "החוזה הפורמלי" שייחתם בעתיד, מעידה אף היא על כוונת הצדדים.

לדוגמה, אם נכתב בזכרון הדברים במפורש כי הוא לא מטיל על הצדדים כל חיוב בטרם יעשה החוזה הפורמלי, הרי בכך הביעו הצדדים דעתם הברורה כי זכרון הדברים הינו שלב ביניים בלבד, עד לכריתתו של החוזה הפורמלי.

לעומת זאת, אם הצדדים קבעו בזכרון הדברים כי הוא מחייב אותם, הרי בכך הביעו הצדדים את כוונתם הברורה כי זכרון הדברים אינו שלב ביניים, אלא הוא מקור הזכויות והחובות ביניהם.

כמובן, ברוב המקרים, הצדדים אינם נוקטים לשון ברורה ומפורשת באשר לקשר בין זכרון הדברים לחוזה הפורמאלי שיחתם בעתיד, ובמקרה זה יש לפרש את לשון הצדדים וכוונתם.

כך, למשל, מקובל לומר כי אם "נוסחת הקשר" שכתבו הצדדים היא כי זכרון הדברים "כפוף לחוזה פורמלי" הרי יש בכך כדי להצביע על כוונתם של הצדדים לראות בזכרון הדברים שלב ביניים בלבד במשא ובמתן.

לעומת זאת, אם "נוסחת הקשר" שכתבו הצדדים בזכרון הדברים קובעת כי "הצדדים חותמים על זכרון הדברים עד שיוכן חוזה פורמלי", ניתן לומר שרצון הצדדים הוא שזכרון הדברים יכנס לתוקפו מיד.

כך גם לדוגמה אם בזכרון הדברים נכתב כי סכום מסוים ישולם במעמד החתימה על זכרון הדברים, והיתרה תשולם עם חתימת החוזה הפורמאלי.

נבהיר כי אין לראות בדוגמאות כלליות אלה חזות הכל. יש לבחון כל מקרה לגופו והכל תלוי בכוונת הצדדים, עליה יש ללמוד ממכלול העובדות והנסיבות של כל מקרה.

כך למשל, גם אם כתבו הצדדים כי "זכרון הדברים נתון לחוזה פורמלי", יהיו מקרים בהם ניתן לראות בזכרון הדברים חוזה מחייב, אם כוונת הצדדים באותו מקרה הייתה להתחייב זה כלפי זה בצורה ברורה מספיק.

* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

שיתוף:

עוד מאמרים

סכסוך עסקי
סכסוך עסקי

סכסוכים עסקיים ומסחריים סכסוך עסקי יכול להיווצר סביב בין גופים עסקיים

הסכם שותפים
הסכם שותפים

הסכם שותפות עסקית הסכם שותפים יכול להיערך בין מספר שותפים או